KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

              6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)     UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

                    WEB SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

www.portofgulluk.com sitesinin tüm hak ve kullanım yetki sahibi olarak Güllük Mandalya Turz ve Liman Hiz AŞ; veri sorumlusu sıfatıyla, (Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktr.) duruma göre web sitemizi ziyaret etmek suretiyle kişisel verileriniz şirket tarafından işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Ziyaretçilerin, web sitemizi ziyaret etmek suretiyle  kendileri tarafından tarafımıza sağlanan  kişisel verileri işlenebilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz;

Web Sitesi üzerinde, Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;

 • Kimlik Bilgisi
 • IP Bilgisi
 • Konum Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Olay Yönetim Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi şirket tarafından işlenebilir.

IP adresiniz, Sistemin hangi bölümlerini ziyaret ettiğiniz, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi v.b. sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, sistemi yönetmek, Sistem ile Kullanıcı bağlantısını en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek, istatistiki değerlendirme yapmak ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına şirket tarafından gerek görüldüğü takdirde toplanılıp kullanılabilecektir. KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler gibi veriler esas itibariyle istatistiksel tespitler amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, kullanıcıların, web sitesini ziyarete devam etmek suretiyle belirtili kişisel verilerinin şirket tarafından işlenmesine izin verdiğini kabul ederek  aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Gerektiğinde bilgilerinizi güncellemek,
 • Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,
 • Ziyaretçi istatistiği belirlemek
 • Sorularınızı cevaplamak, ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Talep ve şikayetlerin bildirimi ve iletilebilmesi
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Yukarıda belirtili kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç bentleri ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca; ilgili kurum veya kuruluşlar ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile ve talep edilmesi halinde tüm adli birimler ile grup ve topluluk şirketleriyle  paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtili kişisel verilerinizi, şirketimize ait “www.portofgulluk.com“ url adresindeki web sitemizi ziyaret etmeniz suretiyle,  belirli bölümlerindeki çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması suretiyle, şirketimiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız suretiyle, şirketin ve websitesinin daha iyi hizmet vermek gayesiyle şirketin meşru menfaatlerini sağlamak amacıyla  topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Yeni Mahalle, Manastır Caddesi 75. Sokak Güllük Milas Muğla adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya gullukmandalya@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından şirkete daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz